POLITIKA PRIVATNOSTI

 (u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podatak o ličnosti (GDPR) i ZZPOL)

Vlasnik sajta www.merkatonekretnine.rs, “Verica Perc Mošorinski PR Merkato nekretnine”, prikuplja podatke koje nam dostavljate kroz kontakt formu u vezi sa vašim upitima (kupovina, prodaja, zakup, izdavanje) a to su: Ime i prezime, naziv kompanije, e-mail adresa, broj telefona i tekst vaše poruke.

Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste vođenje interne evidencije u cilju ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim upitom i biće upotrebljeni isključivo u te svrhe.

Nećemo deliti Vaše podatke sa drugim stranama, osim nadležnim državnim organima, ukoliko je to naša zakonska obaveza, I to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

Dužni smo da vas upoznamo sa pravima koja Vam po Zakonu pripadaju:

  1. pravo da budete obavešteni o prikupljanju Vaših ličnih podataka,
  2. pravo pristupa Vašim ličnim podacima kooje obrađujemo,
  3. pravo da zahtevate  kopiju podataka koji se odnose na Vas

Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate u sledećim slučajevima:

  • svrha obrade nije jasno određena;
  • svrha obrade je izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
  • svrha obrade je ostvarena;
  • način obrade podataka nije dozvoljen;
  • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
  • podatak je netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
  • podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

“Verica Perc Mošorinski PR Merkato nekretnine” preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

SAGLASNOST

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da ” Verica Perc Mošorinski PR Merkato nekretnine ” može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.